خانه - اخبار - بازدید مدیر عامل مرکز خیریه امدادگران عاشورا

بازدید مدیر عامل مرکز خیریه امدادگران عاشورا

جناب آقای نصراله فتحیان، مدیر عامل مرکز خیریه امداد گران عاشورا به همراه جمعی از مدیران آن مجموعه در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳۱ در این مرکز حضور به عمل آوردند. طی بازدید از بخش های دیالیز و دندانپزشکی این مجموعه  که با میزبانی رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید حسین لسان و مدیریت مرکز جناب آقای منصوری انجام گردید؛ قرار بر تهیه و امضای  تفاهم نامه جهت همکاری این دو مرکز صورت  گرفت.

شهریور۹۸